fbpx

JÄSENYYDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

 

1. ASIAKKUUS
Power4Life Oy:n (2912299-2) asiakkaita ovat kaikki voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet, 14 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Power4Lifella sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Henkilön, joka haluaa tulla Power4Lifen jäseneksi, on täytettävä ja allekirjoitettava jäsensopimus. Power4Lifella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle. Power4Lifella on oikeus olla myymättä asiakkuutta, mikäli epäilee asiakkuuden vaarantavan Power4Lifen tai muiden asiakkaiden hyvinvointia tai omaisuutta.

 

2. AVAINTUNNISTE, TIETOJEN KÄSITTELY JA YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET
Asiakkaan käyttöön luovutetaan henkilökohtainen avaintunniste (5 €), jolla pääsee Power4Lifen tiloihin 24/7. Avaintunnistetta ei saa luovuttaa toisen ihmisen käyttöön ja sillä saa tulla sisään vain yksi ihminen kerrallaan. Avaintunnistetta käytetään myös kirjauduttaessa sisään käytettävään palveluun. Power4Life Oy tallentaa asiakkaan yhteystiedot omiin tietojärjestelmiin ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisimman pian yhteystietojen muutoksista Power4Lifelle.

 

3. JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu antaa asiakkaalle liikuntakeskuksen käyttöoikeuden. Jäsenyyden ensimmäinen kuukausi veloitetaan aloitusmaksuna. Aloitusmaksun suuruus määräytyy ostopäivän mukaan. Mikäli asiakkuus ostetaan kuun 1.–15. päivä, aloitusmaksu lasketaan kuukaudesta jäljellä olevien päivien perusteella. Mikäli asiakkuus ostetaan kuun 15. päivän jälkeen, myös seuraavan kuukauden maksu suoritetaan aloitusmaksuna. Tämä tarkoittaa enintään 45 päivän aloitusmaksua. Jatkossa jäsensopimuksen kuukausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä E-laskuna tai Suoramaksuna joka kuun viimeinen päivä. Jäsenmaksu voidaan lähettää myös laskuna (laskutuslisä 5 €) tai siitä voidaan tehdä yrityslaskutussopimus. Maksuvälineiksi käyvät rahan lisäksi Smartumin liikuntasetelit, e-Passi, Edenred sekä Eazybreak. Kuukausittain veloitettava jäsenmaksu koskee aina seuraavaa kalenterikuukautta.

 

4. ASIAKKUUDEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Toistaiseksi voimassa oleva jäsensopimus jatkuu kalenterikuukausi kerrallaan, niin kauan kuin asiakas irtisanoo jäsenyyden. Irtisanomisaika on 1 kalenterikuukausi laskettuna seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Asiakkuus voidaan päättää kesken sopimuskauden asiakkaan merkittävän ja ennakoimattoman elämäntilanteen muuttumisen vuoksi. Tällaisia tilanteita ovat esim. pitkäaikainen sairastuminen, pysyvä vammautuminen, työttömyys, vapaaehtoinen asevelvollisuus tai pysyvä muutto paikkakunnalta. Muutos on todistettava asianmukaisella todistuksella (esim. lääkärintodistus tai postin virallinen muutosilmoitus). Irtisanomisen voi tehdä vapaamuotoisesti sähköpostitse asiakaspalvelu@power4life.fi. Toivomme, että kerrot yhteystietojesi lisäksi myös irtisanomisen perusteen tilastointia ja toiminnan kehittämistämme varten.

Power4Lifella on oikeus päättää asiakkuus, mikäli asiakkaalla on enemmän kuin kaksi maksamatonta laskua. Asiakkuus voidaan päättää ilman irtisanomisaikaa myös, mikäli henkilökunnalla on syytä olla huolissaan asiakkaan omasta tai toisten asiakkaiden hyvinvoinnista tai omaisuudesta. Myös muiden asiakkaiden toistuvat negatiiviset asiakaspalautteet ovat peruste välittömälle irtisanomiselle. Lisäksi asiakkuus voidaan päättää heti, mikäli henkilökunta epäilee sääntörikkomuksia tai väärinkäytöksiä.

 

5. UUDELLEEN LIITTYMISMAKSU
Mikäli asiakas haluaa solmia uuden jäsensopimuksen, jäsenyyden irtisanomisen jälkeen, peritään tästä uudelleenliittymismaksu 9,90 €. Uudelleen liittymisen yhteydessä laaditaan uusi jäsensopimus.

 

6. TAUOTUS
Asiakas, jonka kuntoilu estyy yli yhden kalenterikuukauden ajaksi, voi tauottaa jäsenyyden. Tauottamista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisena estettä koskevan ensimmäisen kalenterikuukauden aikana ja Power4Lifen on hyväksyttävä pyyntö. Tauotuksen tulee kestää vähintään yhden kuukauden. Tauottamista voi pyytää esimerkiksi sairastumisen, raskauden tai elämäntilanteen merkittävän ja ennakoimattoman muuttumisen johdosta (katso kohta 4). Tauottamista voi pyytää ilman perusteltua syytä myös yhdeksi kalenterikuukaudeksi vuoden aikana. Kuntosalin ja ryhmäliikuntatuntien käyttöoikeus keskeytyy tauotuksen ajaksi. Asiakkaan tulee maksaa saamansa jäsenmaksu myös tauotuskuukaudelta. Tauotuksen aikaiset maksut hyvitetään tulevilla laskuilla tauotuksen jälkeen. Tauottamisen yhteydessä asiakas esittää alustavan päivämäärän maksujen uudelleen aloittamiselle. Mikäli arvio osoittautuu virheelliseksi, asiakas ilmoittaa tästä Power4Lifelle mahdollisimman pian.

 

7. HINNASTON MUUTOKSET
Power4Life voi muuttaa kustannusten nousun tms. syyn takia toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen hintaa ilmoittamalla siitä asiakkaalle 60 päivää etukäteen sähköpostitse. Power4Life on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisen arvonlisäveronmuutoksen sekä muut viranomaistoimien hintojen muutokset vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan jäsensopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

 

8. VASTUU MAKSUISTA
Mikäli palveluiden käytöstä sovittua maksua ei suoriteta maksuehtojen mukaisesti, asiakkaan oikeus Power4Lifen palveluihin lakkautetaan, kunnes maksu näkyy suoritettuna Power4Lifen tilillä. Power4Lifella on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja lain mukainen muistutusmaksu sekä korkolain mukainen viivästyskorko.

 

9. TOIMINTAA JA SOPIMUSTA KOSKEVAT MUUTOKSET
Power4Life pidättää itsellään oikeuden pitää liikuntakeskus suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja ryhmäliikunta-aikatauluja sekä tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Power4Life ilmoittaa muutoksista kahden viikon varoitusajalla Power4Lifen ilmoitustaululla sekä sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteen Power4Lifen käyttöön. Ennakoimattomissa tapauksissa, kuten tulipalo, varoitusaika voi olla lyhyempi. Power4Life pidättää itsellään oikeuden myös muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Power4Life varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

 

10. SÄÄNNÖT
Asiakkaan on noudatettava keskuksen käyttäytymissääntöjä ja ohjeita. Nämä löytyvät Power4Lifen verkkosivuilta www.power4life.fi. Mikäli asiakas rikkoo sääntöjä, voidaan hänen asiakkuutensa joko tauottaa väliaikaisesti tai irtisanoa pysyvästi. Edellä mainituissa tapauksissa keskus ei ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja jäsenmaksuja asiakkaalle.

 

11. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, pyritään ratkaisemaan neuvotellen. Mikäli neuvottelu ei tuota tulosta, asia ratkaistaan asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asia maksutta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin.